TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE – SERVICII

1. DEFINIŢII ŞI TERMENI

FOCUS este denumirea comercială a FOCUS DEVELOPMENT S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan nr. 123, Bl. V2, Sc. 1, Et. 7, Ap. 29 având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/18870/2005 și Cod Unic de Înregistrare fiscală RO18114628.

VÂNZĂTOR este numit FOCUS DEVELOPMENT S.R.L.

CLIENT/ PARTICIPANT/ UTILIZATOR este numită persoana fizică sau persoana juridică care se înregistrează pe site şi efectuează o comandă, care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către FOCUS (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între FOCUS şi acesta şi care necesită înregistrarea şi utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de site, şi care, prin finalizarea procesului de înregistrare, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale de Utilizare.

SITE – domeniul online WWW.FOCUSDEVELOPMENT.RO

COMANDĂ este un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client prin care Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Servicii de pe Site (online) sau direct de la Vânzător (offline).

SERVICII reprezintă orice serviciu/ servicii, documente menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Clientului. În general, prin serviciu se înțelege dreptul Clientului/ Participantului/ Utilizatorului de a participa, avansând toate cheltuielile de organizare, la diverse evenimente/ conferințe/ workshop-uri/ colocvii/ seminarii/ întâlniri organizate pe diverse teme, fie în spații special amenajate (săli de curs) fie online, de catre FOCUS DEVELOPMENT SRL;

CONTRACT reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Client/ Participant/ Utilizator, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului/ Participantului/ Utilizatorului.

CONŢINUT reprezintă:

 • toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conţinutul oricărui e-mail trimis Clienţilor/ Participanților/ Utilizatorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/ sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informaţie comunicată Clientului/ Participantului/ Utilizatorului prin orice mijloc de către un angajat/ colaborator al Vânzătorului conform informaţiilor de contactare specificate sau nu de către acesta;
 • informaţii legate de Bunurile şi/ sau Serviciile şi/ sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informaţii legate de Bunurile şi/ sau Serviciile şi/ sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

DOCUMENT – prezentele Termeni şi Condiţii Generale de Utilizare.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul/ Participantul/ Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale. Părțile declară că modalitatea de colaborare și condițiile colaborării sunt reglementate de „Termeni și Conditii Generale de Utilizare”.

2.2. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica Serviciile din Comandă (structura lor, perioada de organizare etc.). Dacă modifică Serviciile din Comandă, va anunţa în prealabil Clientul/ Participantul/ Utilizatorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii. În cazul în care Clientul/ Participantul/ Utilizatorul nu răspunde la anunțul transmis în termen de 72 ore, vânzătorul va returna Clientului/ Participantului/ Utilizatorului suma achitată de către acesta.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/ Participant/ Utilizator. Pentru motive justificate, FOCUS îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Clientului/ Participantului/ Utilizatorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/ sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/ Participantului/ Utilizatorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel FOCUS. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/ Participantul/ Utilizatorul se poate adresa direct către FOCUS la adresa de e-mail și/ sau numerele de telefon comunicate oficial, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenţionate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin e-mail, poştă, acestea fiind menţionate pe site la secţiunea/ pagina „Contact”. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. FOCUS poate publica pe Site informaţii despre promoţii practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil sau locurilor libere pentru un curs.

3.4. Toate tarifele aferente Serviciilor (reprezentate de cursuri, seminarii, evenimente, conferințe, etc.) prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA).

3.5. În cazul plăţilor online, Vânzătorul nu este/ nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Clientul.

3.6. Toate informaţiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/ dinamice/ prezentări multimedia/ etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

4.1. Conţinutul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/ sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a FOCUS , acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/ sau publicare).

4.2. Clientului/ Participantului/ Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/ sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de FOCUS, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al FOCUS asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al FOCUS.

4.3. Orice Conţinut la care Clientul/ Participantul/ Utilizatorul are şi/ sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între FOCUS şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea FOCUS cu referire la acel Conţinut.

4.4. Clientul/ Participantul/ Utilizatorul poate copia, transfera şi/ sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

4.5. În cazul în care FOCUS conferă Clientului/ Participantului/ Utilizatorului dreptul de a utiliza un anumit conţinut, sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, la care Clientul/ Participantul/ Utilizatorul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se referă/ extinde numai asupra acelui/ acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea FOCUS pentru respectivul Client/ Participant/ Utilizator sau oricare alt terţ care are/ obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.6. Sunt interzise înregistrările audio şi video ale cursurilor, seminariilor, workshop-urilor şi evenimentelor oraganizate şi/ sau susţinute de către focus fără acordul scris prealabil al FOCUS și stabilirea cu exactitate a utilizării ulterioare a înregistrărilor.

5. COMANDA

5.1. Clientul/ Participantul/ Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitaţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există loc/ locuri disponibile pentru aceasta. Adăugarea unui Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Serviciului.

5.2. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Clientului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

5.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacţiei, în cazul plaţii online;

5.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de FOCUS, în cazul plaţii online;

5.4.3. datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete şi/ sau incorecte;

5.5. Raporturile comerciale dintre Client/ Participant/ Utilizator şi FOCUS sunt reglementate de prezentul document: „Termeni și Condiții Generale de Utilizare”.

5.5.1. În situaţia în care din motive obiective neprevăzute de natura medicală/ decese/ nașteri, Clientul/ Participantul/ Utilizatorul nu poate participa la un serviciu (eveniment, curs, workshop, conferință, seminar, colocviu etc.) achitat şi programat, iar acesta își anunță în scris absența cu 3 zile înaintea datei evenimentului, atunci Clientul/ Participantul/ Utilizatorul are dreptul de a se reprograma la un alt curs ce va fi ținut în cursul unui an sau are dreptul de a cere returnarea contravalorii participării dar numai dacă Clientul/ Participantul/ Utilizatorul prezintă înscrisuri doveditoare emise de autoritățile competente. Dacă Clientul/ Participantul/ Utilizatorul dorește să se reprogrameze, atunci trebuie să facă demersurile necesare în următoarele 10 zile evenimentului la care nu a parcipat. Atunci când Clientul/ Participantul/ Utilizatorul nu respectă termenele menționate mai sus sau dacă nu se reprogramează în decursul unui an de zile, acesta nu mai are dreptul de a reprograma și, implicit, pierde suma de bani. În orice situație, suma de bani achitată pentru biletul de participare/ dreptul de participare nu se returnează. Clientul/ Participantul/ Utilizatorul declară că a luat cunostință de faptul că odată ce a achitat suma de bani reprezentând participarea la cursuri/ seminarii/ colocvii/ evenimente/ conferințe, Contractul dintre acesta și Vânzător a început să se deruleze, Vânzatorul realizând operațiuni specifice garantării locului participantului: plata prezentatori/ speaker-i/ instructori, operațiuni logistice specifice acestor cursuri/ seminarii/ colocvii/ evenimente/ conferințe precum materiale didactice, diplome, legitimații, sigilii, închiriere sală/ săli pentru eveniment/ evenimente, catering (acolo unde este cazul) și plăți parțiale sau integrale aferente tuturor acestora etc.

5.5.2. Prin excepție de la art. 5.5.1, atunci când vânzătorul/ organizatorul oferă și organizează, iar Clientul/ Participantul/ Utilizatorul cumpără/ achiziționează un loc/ drept de participare/ bilet etc. la un Eveniment Special (evenimentele speciale sunt cele la care pot fi invitaţi prezentatori/ speaker-i/ instructori/ vorbitori din afara/ exteriorul FOCUS şi sunt organizate ocazional), clientul care nu se poate prezenta pierde dreptul de a se reprograma la un alt curs/ seminar/ colocviu/ eveniment/ conferință etc. și, implicit, costul locului/ dreptului de participare/ biletului precum și dreptul de a cere restituirea sumei de bani. Clientul a fost informat și cunoaște despre aceasta împrejurare luând act că pentru aceste situații strict speciale taxele de participare achitate sunt avansate către terți pentru achitarea onorariilor și a cheltuielilor necesare deplasării și a prezentării la respectivul eveniment special a prezentatorilor/ speaker-ilor/ instructorilor etc. fără de care aceștia nu se pot prezenta la eveniment și, din acest considerent, organizatorul nu poate returna sumele de bani reprezentând contravaloarea participării chiar și dacă există un motiv obiectiv neprevăzut așa cum a fost prezentat în cadrul art. 5.5.1.

5.5.3. În cazul în care, din diverse motive, Clientul/ Participantul/ Utilizatorul anunță că renunță la participarea sa la curs/ seminar/ colocviu/ eveniment/ conferință și solicită returnarea sumei/ sumelor aferente achitate, politica de returnare prevede următoarele:

5.5.3.1. cu peste 15 zile înainte de data începerii cursului/ evenimentului/ seminarului se returnează întreaga sumă plătită până la acea dată;

5.5.3.2. sub 15 zile înainte de data începerii cursului/ evenimentului/ seminarului se returnează 80% din contravaloarea cursului/ evenimentului/ seminarului, percepându-se astfel o taxă de 20% din contravaloarea cursului/ evenimentului/ seminarului, taxă care acoperă costurile operațiunilor specifice garantării locului la curs/ eveniment/ seminar pe care Focus le-a avansat către terți (prezentatori/ speaker-i/ instructori, operațiuni logistice specifice precum materiale didactice, diplome, legitimații, sigilii, închiriere sală/ săli pentru eveniment/ evenimente, catering etc.)

6. SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

6.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

6.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzător;

6.1.3. furnizarea de servicii (organizarea de evenimente, seminarii, cursuri, workshop-uri, etc.) al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

6.1.4. Clientul/ Participantul/ Utilizatorul declară că a luat cunoștință de toate prevederile prezentului act, că s-a informat în detaliu despre condițiile colaborării, ale organizării evenimentului (curs/ seminar/ colocviu/ eveniment/ conferință), despre drepturile sale și obligațiile sale așa încât prin plata contravalorii evenimentului (curs/ seminar/ colocviu/ eveniment/ conferință) consideră încheiat „contractul” cu Vânzătorul. Mai mult decât atât, Clientul/ Participantul/ Utilizatorul cunoaște faptul că odată achitată contravaloarea participării la evenimente Vânzătorului, își manifestă acordul ca dispozițiile contractuale să opereze (contractul începand să fie executat) întrucât Vânzătorul trebuie să achite toate cheltuielile privind prezenatatorii/ speaker-ii/ vorbitorii etc., privind locul desfășurării evenimentului, privind serviciile de catering (acolo unde este cazul) etc.

7. CONFIDENŢIALITATE

7.1. Informaţiile de orice natură furnizate de către Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

7.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Client/ Participant/ Utilizator cu privire la Comandă/ Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

7.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, cunoștințe/ know-how-uri sau tehnici pe care Clientul/ Participantul/ Utilizatorul le-a trimis prin intermediul Site-ului. FOCUS nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

7.4. Prin înscrierea în baza de date a FOCUS, Clientul/ Participantul/ Utilizatorul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai FOCUS: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care FOCUS poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa a Bunurilor şi/sau a Serviciilor etc.

8. PUBLICITATE

8.1. Newsletter-ele/ mesajele de informare FOCUS sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de către FOCUS. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

8.2. În momentul în care Clientul/ Participantul/ Utilizatorul se înregistrează pe site, acesta are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere/ mesaje de informare. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client/ Participant/ Utilizator, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea FOCUS în acest sens.

8.3. Renunţarea la primirea Newslettere-lor/ mesajelor de informare de către Client/ Participant/ Utilizator se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere/ mesaje de informare.

8.4. Renunţarea la primirea Newslettere-lor/ mesajelor de informare nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

9. FACTURARE – PLATĂ

9.1. Preţurile Serviciilor afişate în cadrul site-ului includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

9.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Client/ Participant/ Utilizator o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului/ Participantului/ Utilizatorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

9.3. Vânzătorul va transmite Clientului/ Participantului/ Utilizatorului factura aferentă Comenzii ce conţine Servicii vândute de FOCUS, prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată în momentul înregistrării.

9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului/ Participantului/ Utilizatorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele de înregistrare şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi.

9.5. Prin trimiterea Comenzii, Clientul/ Participantul/ Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în momentul înregistrării.

9.6. În cazul în care primirea facturilor întârzie mai mult de 72 (șaptezecișidouă) de ore, Clientul/ Participantul/ Utilizatorul poate sesiza acest aspect pe adresa de e-mail: office@focusdevelopment.ro

9.7. Datele cardului de plată ale Clientului/ Participantului/ Utilizatorului nu vor fi accesibile FOCUS şi nici nu vor fi stocate de către FOCUS sau de către procesatorul de plăţi integrat în Site, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Participantul/ Utilizatorul va fi informat anterior introducerii datelor.

10. REALIZAREA SERVICIILOR/ PARTICIPAREA LA EVENIMENT

10.1. Vânzătorul/ Organizatorul se obligă să livreze/ organizeze serviciile comandate şi achitate. Vânzătorul/ Organizatorul îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor, cu o notificare prealabilă.

10.2. Vânzătorul/ Organizatorul va organiza Serviciile/ Evenimentele numai pe teritoriul României.

10.3. Taxele poştale cad în sarcina Clientului.

11. RĂSPUNDERE

11.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul/ Participantul/ Utilizatorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

11.2. Prin înregistrarea pe site şi/ sau utilizarea Conţinutului şi/ sau plasarea Comenzilor, Clientul / Participantul/ Utilizatorul acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi Condiţiile Generale de Utilizare ale Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data înregistrării şi/ sau utilizării conţinutului şi/ sau la data plasării Comenzii.

11.3. Ulterior înregistrării, utilizarea Conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi Condiţiilor Generale de Utilizare ale Site-ului şi/ sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi Condiţiilor Generale de Utilizare ale Site-ului.

11.4. Termenii şi Condiţiile Generale de Utilizare ale Site-ului pot fi modificaţi oricând de către FOCUS, aceştia fiind opozabili Clienţilor/ Participanților/ Utilizatorilor de la data afişării în Site. Site-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site şi/ sau prin trimiterea Comenzii şi/ sau prin efectuarea unei plăţi online.

11.5. Prin înregistrarea pe site şi/ sau utilizarea conţinutului şi/ sau plasarea comenzilor Utilizatorul/ Participantul/ Clientul confirmă că a citit atent cele de mai sus, a înţeles conţinutul şi este de acord cu toate condiţiile.

11.6. Pentru sesizări sau reclamaţii legate de Bunul şi/ sau Serviciul achiziţionat, Clienţii/ Participanții/ Utilizatorii au la dispoziţie adresa de email : office@focusdevelopment.ro. Termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. FOCUS prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor/ Participanților/ Clienților respectând legile în vigoare și conform cu „Politica generală de protecție a datelor cu caracter personal„, document afișat public pe site la această adresă: http://www.focusdevelopment.ro/privacy/politica-generala-de-protectie-a-datelor-cu-caracter-personal/.

12.2. FOCUS va înștiința înainte de fiecare înregistrare a fiecărui Utilizator/ Participant/ Client că prelucrează datele cu caracter personal și va oferi acestora posibilitatea de a lua la cunoștință prin trimitere (link) către pagina documentului și de a fi de acord cu „Politica generală de protecție a datelor cu caracter personal” prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site.

13. FORŢĂ MAJORĂ

13.1. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/ sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parţilor şi care nu poate fi evitat.

13.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

14. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între FOCUS şi Client/ Participant/ Utilizator se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti, in primă instanța la Judecatoria sector 3, respectiv Tribunalul Bucuresti.

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE – BUNURI

1. DEFINIŢII ŞI TERMENI

FOCUS este denumirea comercială a FOCUS DEVELOPMENT S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan nr. 123, Bl. V2, Sc. 1, Et. 7, Ap. 29 având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/18870/2005 și Cod Unic de Înregistrare fiscală RO18114628.

VÂNZĂTOR este numit FOCUS DEVELOPMENT S.R.L.

CLIENT/ PARTICIPANT/ UTILIZATOR este numită persoana fizică sau persoana juridică care se înregistrează pe site şi efectuează o comandă, care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către FOCUS (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între FOCUS şi acesta şi care necesită înregistrarea şi utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de site, şi care, prin finalizarea procesului de înregistrare, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale de Utilizare.

SITE este domeniul online WWW.FOCUSDEVELOPMENT.RO

COMANDA este un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client prin care Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia să de a achiziţiona Bunuri.

BUN/ BUNURI reprezintă orice produs menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

CONTRACT reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Client, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului.

CONŢINUT reprezintă:

 • toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conţinutul oricărui e-mail trimis Clienţilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Clientului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

DOCUMENT – prezentele Termene şi Condiţii Generale de Utilizare.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

2.2. Pentru motive justificate, în cazul în care nu mai există pe stoc bunurile comandate sau cantitatea dorită, Vânzătorul va informa Cumpărătorul de această situație/ împrejurare. Cumpărătorul trebuie să răspundă în 24 de ore informându-l pe Vânzător de modificarea comenzii. Dacă cumpărătorul nu răspunde în termenul menționat, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă adaptand-o la stocul existent, iar dacă va exista o suma achitată în plus o va returna cumpărătorului. În cazul în care bunul nu mai există pe stoc, îl va informa pe client caz în care comanda va fi anulată, iar dacă prețul a fost achitat, îl va restitui.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Client.

Pentru motive justificate Memo îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului/Clientului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Utilizatorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Memo. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa Departamentului de Relaţii cu Clienţii Memo, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenţionate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin e-mail, poştă, acestea fiind menţionate pe site la secţiunea „Contact”. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. FOCUS poate publica pe Site informaţii despre promoţii practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ Taxa pe Valoarea Adăugată (T.V.A.).

3.5. În cazul plăţilor online, Vânzătorul nu este/ nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client incluzând, dar nelimitându-se la, comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Clientul.

3.6. Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice/ dinamice/ prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

4.1. Conţinutul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/ sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a FOCUS, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

4.2. Utilizatorului/ Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de FOCUS, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al FOCUS asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al FOCUS.

4.3. Orice Conţinut la care Utilizatorul/ Clientul are şi/ sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între FOCUS şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea FOCUS cu referire la acel Conţinut.

4.4. Utilizatorul/ Clientul poate copia, transfera şi/ sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

4.5. În cazul în care FOCUS conferă Utilizatorului/ Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Utilizatorul/ Clientul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea FOCUS pentru respectivul Utilizator/ Client sau oricare alt terţ care are/ obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.6. Sunt interzise realizarea de copii ale bunurilor cumpărate prin intermediul vânzătorului.

5. COMANDA

5.1. Utilizatorul/ Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitaţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

5.2. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/ agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Clientului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

5.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacţiei, în cazul plaţii online;

5.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de FOCUS, în cazul plaţii online;

5.4.3. datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

5.5. Raporturile comerciale dintre Client şi FOCUS sunt reglementate de Ordonanţa de Urgență a Guvernului 34/ 2014, privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă.

5.5.1. Dreptul de retragere aparținând Clientului și obligațiile corelative:

Odată lansată/ acceptată comanda și achitat prețul, Clientul declară că a fost informat despre caracteristicile Bunului/ Produsului, de identitatea furnizorului, adresa sa postală, de prețul total al Bunurilor/ Produselor, modalitățile de livrare/ plată/ executare precum și de dreptul său de a se retrage și costul suportat de Client aferent returnării produsului etc.; în general, clientul declară că a luat cunoștință de drepturile sale conferite de art. 6 și următoarele din OUG 34/ 2014.

5.5.2. Clientul beneficiază de dreptul său de retragere pe o perioadă de 14 zile calendaristice suportând costurile privind returnarea produselor. Termenul de 14 zile începe să curgă de la data când clientul a intrat în posesia produsului sau în cazul în care comanda sa presupune livrări multiple, la data cand a intrat în posesia ultimului produs.

5.5.3.Pentru a se retrage, Clientul este obligat să transmită în termenul de 14 zile calendaristice o declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract, asumându-și costurile returnării.

5.5.4. Clientul suportă costurile legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care Vânzătorul acceptă să suporte acele costuri. Clientul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor va fi adusă la cunoștința Clientului de catre Vânzător.

6. BUNURI PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DERETRAGERE

6.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

6.1.1. furnizarea de Bunuri al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

6.1.2. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate ale Clientului sau personalizate în mod clar;

6.1.3. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

6.1.4. furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

6.1.5. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

7. CONFIDENŢIALITATE

7.1. Informaţiile de orice natură furnizate de către Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

7.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Utilizator/ Client cu privire la Comandă/ Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

7.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, Clientul oferă Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Clientul este, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, cunoștințe, knowhow-uri sau tehnici pe care le-a trimis prin intermediul Site-ului. FOCUS nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

7.4. Prin înscrierea în baza de date a FOCUS, Utilizatorul/ Clientul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai FOCUS: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care FOCUS poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa Bunurilor şi/ sau a Serviciilor etc.

8. PUBLICITATE

8.1. Newsletter-ele FOCUS/ mesajele de informare sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de FOCUS. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

8.2. În momentul în care Clientul se înregistrează pe site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter-e/ mesaje de informare. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client poate fi modificată în orice moment prin contactarea FOCUS în acest sens.

8.3. Renunţarea la primirea de către Client a Newsletter-elor/ mesajelor de informare se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newsletter-e/ mesaje de informare.

8.4. Renunţarea la primirea Newslettere-lor/ mesajelor de informare nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

9. FACTURARE – PLATĂ

9.1. Preţurile Bunurilor afişate în cadrul site-ului includ T.V.A., conform legislaţiei în vigoare.

9.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

9.3. Vânzătorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii ce conţine Bunuri şi/ sau Servicii vândute de FOCUS prin poşta electronică la adresa de e-mail menţionată în momentul înregistrării.

9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele de înregistrare şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi.

9.5. Prin trimiterea Comenzii, Clientul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail menţionată în momentul înregistrării.

9.6. În cazul în care primirea facturilor întârzie mai mult de 72 (șaptezecișidouă) de ore, Clientul poate să sesizeze acest aspect pe adresa de mail: office@focusdevelopment.ro.

9.7. Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului nu vor fi accesibile FOCUS şi nici nu vor fi stocate de către FOCUS sau de către procesatorul de plăţi integrat în Site, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

10. LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile sau serviciile comandate şi achitate.

10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciilor numai pe teritoriul României.

10.4. Taxele poştale/ curierat cad în sarcina Clientului.

11. RĂSPUNDERE

11.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

11.2. Prin înregistrarea pe site şi/sau utilizarea Conţinutului şi/ sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi Condiţiile Generale de Utilizare ale Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data înregistrării şi/ sau utilizării conţinutului şi/ sau la data plasării Comenzii.

11.3. Ulterior înregistrării, utilizarea Conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi Condiţiilor Generale de Utilizare ale Site-ului şi/ sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi Condiţiilor Generale de Utilizare ale Site-ului.

11.4. Termenii şi Condiţiile Generale de Utilizare ale Site-ului pot fi modificaţi oricând de către FOCUS, acestea fiind opozabile Clienţilor/ Utilizatorilor de la data afişării în Site. Acestea se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site şi/ sau prin trimiterea Comenzii şi/ sau prin efectuarea unei plăţi online.

11.5. Prin înregistrarea pe site şi/ sau utilizarea conţinutului şi/ sau plasarea comenzilor Utilizatorul/ Clientul confirmă că a citit atent cele de mai sus, a înţeles conţinutul şi este de acord cu toate condiţiile.

11.6. Pentru sesizări sau reclamaţii legate de Bunul şi/ sau Serviciul achiziţionat, Clienţii au la dispoziţie adresa de email : office@focusdevelopment.ro. Termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. FOCUS prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor/ Participanților/ Clienților respectând legile în vigoare și conform cu „Politica generală de protecție a datelor cu caracter personal„, document afișat public pe site la această adresă: http://www.focusdevelopment.ro/privacy/politica-generala-de-protectie-a-datelor-cu-caracter-personal/.

12.2. FOCUS va înștiința înainte de fiecare înregistrare a fiecărui Utilizator/ Participant/ Client că prelucrează datele cu caracter personal și va oferi acestora posibilitatea de a lua la cunoștință prin trimitere (link) către pagina documentului și de a fi de acord cu „Politica generală de protecție a datelor cu caracter personal” prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site.

13. FORŢĂ MAJORĂ

13.1. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parţilor şi care nu poate fi evitat.

13.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

14. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

14.1. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Focus şi Utilizatori/ Clienţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucuresti, în primă instanță Judecatoria Sector 3, respectiv Tribunalul Bucuresti.